WAXING


Classic Bikini Wax $45
French Bikini Wax $55
Brazilian Basic Wax $60
Brazilian Full Wax $75
Ears $10
Nose $10
Lip $15
Chin $15
Fingers $10
Neck $15
Full Face $65
Underarms $30
Stomach $35
Chest $45
Full Back Wax $75
Full Arms Wax $60
Full Legs Wax $95
Half Back Wax $45
Half Arms Wax $45
Half Legs Wax $60

SUGARING


Classic Bikini Sugar $55
French Bikini Sugar $65
Brazilian Basic Sugar $70
Brazilian Full Sugar $85
Full Back Sugar $85
Full Arms Sugar $70
Full Legs Sugar $105
Half Back Sugar $55
Half Arms Sugar $55
Half Legs Sugar $70

 

Ready to come in, sugar?